• 2310 684153, 2310 685272
  • info@parastatidis.gr
  • Συμμαχική Οδός, Όπισθεν ξεν/χείο di Tania , ΒΙ.ΠA. Ωραιοκάστρου
Φρέζες
Φρέζα Μηχανουργική
Φρέζα Βουλγαρίας ΦΥ321
Φρέζα Μηχανουργική Ρωσίας + Πλάνη
Φρέζα Βουλγαρίας ΦΥ251
Φρέζα UNIVERSAL Ρωσίας
Φρέζα